Podmienky

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť Artforum Košice s.r.o. so sídlom Kustrova 3, 040 01 Košice, IČO: 46765484 prehlasuje ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.jakoby.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov.

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
Všetci pracovníci Artforum Košice s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami stačí nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR - ctíme si Vaše súkromie.

Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.
Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu
www.jakoby.sk
Artforum Košice s.r.o.
Kustrova 3
040 01 Košice
IČO: 46765484

2. Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje
Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše údaje pre vlastné účely ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe sprostredkovateľa a to najmä:
Slovenská pošta
Paypal
Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti. Sprostredkovateľom odovzdávame len také Osobné údaje, aké sú potrebné na vykonanie sprostredovateľskej činnosti.

3. Účel spracúvania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.
Komunikácia prostredníctvom e-mailu: kosice@artforum.sk

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje
- Meno a priezvisko
- Adresa trvalého bydliska
Údaje pre doručenie
- Meno a priezvisko príjemcu
- Adresa doručenia
- Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
Kontaktné údaje
- Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
- Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a primárny komunikačný prostriedok so zákazníkom z našej strany

5. Nutnosť spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.
V prípade využitia kontaktného formulára prevádzkovateľ spracúva údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR oprávnený záujem – za účelom reakcie na Vami daný podnet
Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu uvedeného v bode 2.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje uchovávané do odvolania súhlasu.
Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

9. Záverečné ustanovenia
Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16-rokov. Mladšie osoby môžu náš internetový obchod používať len s udeleným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak by ste mali hociakú požiadavku, kontaktujte nás na e-mail: kosice@artforum.sk, vašu požiadavku vyriešime čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od podania.